XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX776 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9c  /  Service uptime: 15 days 12:48:00
xlx776@chibaplc.com