XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX776 v2.2.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 1 days 00:43:22