XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX776 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 0 days 15:04:16
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX052 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX CD *.*.*.205
2 XLX058 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX CD *.*.*.228
3 XLX064 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX CD *.*.*.50
4 XLX076 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX BCDE *.*.*.117
5 XLX085 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX BCD *.*.*.123
6 XLX095 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX BCD *.*.*.53
7 XLX098 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX CD *.*.*.165
8 XLX111 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX BCD *.*.*.160
9 XLX124 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX CD *.*.*.234
10 XLX944 2018.08.14 19:06 0 days 15:04:02 s XLX BCD *.*.*.210
11 XLX129 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX CD *.*.*.227
12 XLX220 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.11
13 XLX224 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.97
14 XLX291 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.189
15 XLX360 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.105
16 XLX365 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.204
17 XLX380 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.39
18 XLX412 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.113
19 XLX431 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.225
20 XLX464 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX C *.*.*.174
21 XLX441 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.110
22 XLX499 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.22
23 XLX538 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX CD *.*.*.244
24 XLX544 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.240
25 XLX583 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.117
26 XLX599 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.190
27 XLX608 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.83
28 XLX673 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.178
29 XLX701 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.77
30 XLX703 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.254
31 XLX708 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.62
32 XLX712 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX CD *.*.*.129
33 XLX794 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.95
34 XLX940 2018.08.14 19:06 0 days 15:03:57 s XLX BCD *.*.*.121
35 XLX812 2018.08.14 19:07 0 days 15:03:52 s XLX CD *.*.*.141
36 XLX878 2018.08.14 19:07 0 days 15:03:52 s XLX BCD *.*.*.113
37 XLX883 2018.08.14 19:07 0 days 15:03:52 s XLX CD *.*.*.172
38 XLX109 2018.08.14 22:30 0 days 11:40:45 s XLX XYZ *.*.*.170
39 XLX081 2018.08.15 05:45 0 days 04:25:20 s XLX CD *.*.*.227
40 XLX440 2018.08.15 07:39 0 days 02:31:40 s XLX C *.*.*.116
xlx776@chibaplc.com