XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX776 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 22 days 13:02:00
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX076 2018.10.01 05:11 22 days 10:08:16 s XLX BCDE *.*.*.117
2 XLX064 2018.10.01 05:29 22 days 09:50:12 s XLX CD *.*.*.50
3 XLX058 2018.10.01 05:30 22 days 09:48:40 s XLX CD *.*.*.228
4 XLX940 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:47 s XLX BCD *.*.*.121
5 XLX224 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:42 s XLX BCD *.*.*.97
6 XLX095 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:37 s XLX BCD *.*.*.53
7 XLX111 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:37 s XLX BCD *.*.*.160
8 XLX431 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:32 s XLX BCD *.*.*.225
9 XLX124 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:27 s XLX CD *.*.*.234
10 XLX291 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:27 s XLX BCD *.*.*.189
11 XLX412 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:27 s XLX BCD *.*.*.113
12 XLX441 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:27 s XLX BCD *.*.*.110
13 XLX515 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:22 s XLX BCD *.*.*.35
14 XLX599 2018.10.01 05:39 22 days 09:39:22 s XLX BCD *.*.*.190
15 XLX608 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:17 s XLX BCD *.*.*.83
16 XLX673 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:17 s XLX BCD *.*.*.178
17 XLX703 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:17 s XLX BCD *.*.*.254
18 XLX781 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:17 s XLX BCD *.*.*.199
19 XLX812 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:17 s XLX CD *.*.*.141
20 XLX944 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:17 s XLX BCD *.*.*.210
21 XLX701 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:12 s XLX BCD *.*.*.77
22 XLX741 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:12 s XLX BCD *.*.*.41
23 XLX794 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:12 s XLX BCD *.*.*.95
24 XLX878 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:12 s XLX BCD *.*.*.113
25 XLX380 2018.10.01 05:40 22 days 09:39:02 s XLX BCD *.*.*.39
26 XLX365 2018.10.01 05:40 22 days 09:38:52 s XLX BCD *.*.*.204
27 XLX538 2018.10.01 05:40 22 days 09:38:52 s XLX CD *.*.*.197
28 XLX544 2018.10.01 05:40 22 days 09:38:47 s XLX BCD *.*.*.240
29 XLX081 2018.10.01 05:41 22 days 09:38:11 s XLX CD *.*.*.243
30 XLX098 2018.10.01 05:41 22 days 09:37:41 s XLX CD *.*.*.165
31 XLX220 2018.10.01 08:55 22 days 06:24:11 s XLX BCD *.*.*.11
32 XLX712 2018.10.04 10:29 19 days 04:50:13 s XLX CD *.*.*.80
33 XLX708 2018.10.04 23:05 18 days 16:13:37 s XLX BCD *.*.*.62
34 XLX360 2018.10.07 18:17 15 days 21:01:42 s XLX BCD *.*.*.105
35 XLX713 2018.10.10 20:07 12 days 19:11:43 s XLX BCD *.*.*.99
36 XLX583 2018.10.11 03:38 12 days 11:40:54 s XLX BCD *.*.*.208
37 XLX052 2018.10.11 10:51 12 days 04:27:57 s XLX CD *.*.*.205
38 XLX499 2018.10.15 16:55 7 days 22:23:35 s XLX BCD *.*.*.22
39 XLX883 2018.10.18 17:33 4 days 21:45:42 s XLX CD *.*.*.185
40 XLX440 2018.10.19 21:20 3 days 17:58:20 s XLX C *.*.*.142
41 XLX464 2018.10.20 17:54 2 days 21:25:16 s XLX C *.*.*.174
42 XLX129 2018.10.21 11:12 2 days 04:06:40 s XLX CD *.*.*.110
43 XLX109 2018.10.22 03:16 1 days 12:02:32 s XLX XYZ *.*.*.138
44 XLX770 2018.10.22 06:50 1 days 08:29:04 s XLX CD *.*.*.9
45 XLX085 2018.10.22 10:46 1 days 04:33:16 s XLX BCD *.*.*.8
46 XLX904 2018.10.23 14:58 0 days 00:20:48 s XLX BCD *.*.*.215
xlx776@chibaplc.com