XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX776 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 13 days 01:38:42
# リフレクター名 接続日時 接続継続時間 通信手順 モジュール IPアドレス
1 XLX058 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:25 s XLX CD *.*.*.151
2 XLX940 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:25 s XLX BCD *.*.*.121
3 XLX076 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:18 s XLX BCDE *.*.*.117
4 XLX081 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:18 s XLX CD *.*.*.151
5 XLX878 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:18 s XLX BCD *.*.*.113
6 XLX098 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX CD *.*.*.73
7 XLX124 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX CD *.*.*.234
8 XLX129 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX CD *.*.*.227
9 XLX224 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX BCD *.*.*.97
10 XLX291 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX BCD *.*.*.189
11 XLX360 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX BCD *.*.*.105
12 XLX365 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX BCD *.*.*.204
13 XLX382 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX CD *.*.*.90
14 XLX412 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX BCD *.*.*.113
15 XLX431 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX BCD *.*.*.225
16 XLX812 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:12 s XLX CD *.*.*.141
17 XLX440 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX C *.*.*.90
18 XLX441 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX BCD *.*.*.110
19 XLX538 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX CD *.*.*.238
20 XLX544 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX BCD *.*.*.240
21 XLX673 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX BCD *.*.*.178
22 XLX701 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX BCD *.*.*.77
23 XLX703 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX BCD *.*.*.254
24 XLX708 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX BCD *.*.*.62
25 XLX712 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX CD *.*.*.194
26 XLX781 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX BCD *.*.*.199
27 XLX794 2018.02.15 08:13 8 days 06:46:06 s XLX BCD *.*.*.95
28 XLX111 2018.02.15 10:51 8 days 04:08:38 s XLX BCD *.*.*.160
29 XLX052 2018.02.16 10:48 7 days 04:11:51 s XLX CD *.*.*.199
30 XLX944 2018.02.17 22:32 5 days 16:27:16 s XLX BCD *.*.*.210
31 XLX064 2018.02.18 14:42 5 days 00:17:16 s XLX CD *.*.*.50
32 XLX515 2018.02.19 22:31 3 days 16:28:25 s XLX CD *.*.*.45
33 XLX047 2018.02.21 17:54 1 days 21:05:28 s XLX C *.*.*.43
34 XLX095 2018.02.22 13:19 1 days 01:40:36 s XLX BCD *.*.*.13
35 XLX499 2018.02.23 00:05 0 days 14:54:46 s XLX C *.*.*.151
36 XLX085 2018.02.23 12:58 0 days 02:01:53 s XLX BCD *.*.*.123